Skip to content

Cart

Your cart is empty

Our Self-Evaluation in Three Volumes: A Lecture on Mendele Mocher Seforim

Sale price64 ₪

אחד המאמרים המרשימים של יוסף חיים ברנר (1921-1881) הוא זה שכתב על מנדלי מוכר ספרים עם צאת שלושת כרכי כתביו העבריים (1914). ברנר לא בא לתת כאן ניתוח ספרותי של אותם כתבים, אלא לקרוא דרכם על המצב היהודי, היינו להגיע דרכם להערכה עצמית נוקבת ובלתי מיופה. מעבר לקריאה צמודה בכתבי מנדלי, מוצגת כאן תמונה מבהילה שהיא ציור מסכת נגעי העם היהודי: כתב האשמה חריף כלפי המסורת הרבנית, כלפי ההיסטוריה היהודית וכלפי הגטו היהודי; כמו גם קריאה להשתחרר, לתקן ו'להתחיל הכל מחדש'. גנוז כאן קול יחודי שעיקרו זעקה ולא חזון שלעתיד לבוא, קול שעיקר גדולתו .בפיזור וסילוק המליצות הנבובות שרווחו בשיח .הלאומי היהודי בראשית המאה העשרים
Our Self-Evaluation in Three Volumes: A Lecture on Mendele Mocher Seforim
Our Self-Evaluation in Three Volumes: A Lecture on Mendele Mocher Seforim Sale price64 ₪