Skip to content

Cart

Your cart is empty

About Literature: Seven Letters

Sale price64 ₪

דוד פרישמן (1922-1859) נמנה עם מנסחיה העיקריים של ביקורת הספרות העברית-אירופית. במשך כשלושה עשורים, החל מסוף המאה התשע-עשרה ועד השנים שאחרי מלחמת העולם הראשונה, כתב את סדרת מאמרי הביקורת "מכתבים על דבר הספרות" ו"מכתבים חדשים על דבר הספרות". הנמענת של המכתבים היא ידידה אלמונית המדומיינת כאישה אירופאית משכילה, בת דמותה של תרבות אירופה, היא תרבות ההשפעה המארחת של הספרות העברית החדשה.

שבעת המכתבים המובאים בספר זה מזמינים להיכנס אל לבטי הקיום והרגש של פרישמן המבקר ואל היקף העיון המשמעותי שלו בתרבות הביטוי היהודית המודרנית. המכתבים מציגים את קריאותיו בסיפוריו של מנדלי מוכר ספרים, בשירת ביאליק ובמכתביה של רוזה לוקסמבורג מן המאסר.

  

About Literature: Seven Letters
About Literature: Seven Letters Sale price64 ₪