Skip to content

Cart

Your cart is empty

נפתולי סוד

Sale price50 ₪

קובצו כאן שלוש הרצאות שניתנו במכון שוקן למדעי היהדות בשנת 2022. ההרצאות מציגות תמונה רחבה של התפתחות אחד הזרמים הקבליים המרכזיים בימינו, זו הנתלית בדמותו ובכתביו של ר' יהודה ליב אשלג (1954 1884), ונפרשת בהן תמונה היסטורית מדוקדקת של נפתולי מקובל יוצא דופן זה, של גלגולי תורתו בין מרכזים שונים: בפולין, בארץ ישראל ובארצות הברית, כמו גם של מסכת תלמידיו ותלמידי-תלמידיו הנתלים בשמו עד לימינו. בתוך כך מוצגים כאן לראשונה כתבי-יד ומסמכים בלתי ידועים המציירים תמונה חדשה של פני הקבלה במאה העשרים, קבלה שהיתה מסוכסכת בדינמיקה מורכבת של גילוי והסתר.


נפתולי סוד
נפתולי סוד Sale price50 ₪