Skip to content

Cart

Your cart is empty

שלוש הרצאות על חסידות חב"ד

Sale price50 ₪

קובצו כאן שלוש הרצאות על חסידות חב"ד שניתנו במכון שוקן למדעי היהדות בשנת 2021. ההרצאות מציגות תמונה רחבה של תולדות חסידות חב"ד, מראשיתה במחצית השניה של המאה השמונה עשרה ועד לגילוייה המוחצנים במאה העשרים. מודגשת כאן הדינמיות שבחסידות זו והשינויים שעברה בשלושה נושאים מרכזיים: תודעת השליחות, המעשה הספרותי והמשיחיות. בתוך כך מגוללת כאן מסכת הדימויים הרומנטיים שעטפו את חסידות חב"ד בשלבים שונים, דימויים שחלחלו באופן חלקי גם לספרות המחקר. 

שלוש הרצאות על חסידות חב"ד
שלוש הרצאות על חסידות חב"ד Sale price50 ₪